اطلاعیه 12-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله(خرداد1400)
1399/12/10

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و قرنطینه و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19  خرداد ماه  1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) : 20  خرداد ماه  1400

برگزاری کنفرانس : 26  خرداد ماه  1400