تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 19  شهریور ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
21  شهریور ماه  1400
برگزاری کنفرانس 31  شهریور ماه  1400